HASP 2.0

HASP 2.0

Je wilt als huisarts of als medisch specialist de beste zorg aan iedere patiënt verlenen. Elkaar goede informatie overdragen is daar cruciaal in. Door je (terug)verwijzing op tijd en correct aan je collega te sturen, help je namelijk direct ook je patiënt.

De goede informatie overdragen

Om de patiënt zo centraal mogelijk te stellen dient in het zorgproces het behandelaarschap van de huisarts regelmatig te worden overgedragen aan de specialist. Dit vergt een goede en tijdige overdracht van informatie behorend bij het overnemen van behandeltaken. De terugverwijzing van specialist naar huisarts dient op dezelfde tijdige en correcte wijze te geschieden. Over de inhoud, formaten en tijdigheid van berichten zijn landelijk afspraken gemaakt om zo goed mogelijk hierin te voorzien.


De nieuwe HASP 2.0 richtlijn

De afspraken zijn landelijk per 2020 verplicht. Ze helpen de zorgverleners hun zorg aan patiënten zo goed mogelijk te laten verlenen. Deze afspraken staan bekend onder de naam HASP 2.0.

Om de afspraken goed geïmplementeerd te krijgen is een regionale projectgroep opgericht.

Klik hier voor de samenvatting met de belangrijkste informatie over de HASP 2.0 richtlijn.

U kunt ook kijken op de website van de NHG of de FMS.

Nederlandse primeur voor het Alrijne

Wist je dat het Alrijne ziekenhuis een Nederlandse primeur heeft? Sinds november 2019 versturen alle specialisten in het Alrijne ziekenhuis als eerste ziekenhuis in Nederland hun ontslagberichten conform de herziene HASP 2.0 richtlijn.

Onze regio Zuid-Holland Noord vormde de pilot voor de implementatie van deze richtlijn en de resultaten zijn er om trots op te zijn! Technisch is de basis goed ingericht en het overgrote deel van de ontslagberichten wordt tijdig van de specialist naar de huisarts verstuurd.

In de poliklinieken van het Alrijne wordt gemiddeld 89% van de berichten tijdig verzonden. Van de klinische brieven is dat 66%.

Met de start van het nieuwe jaar hebben we natuurlijk de ambitie om nóg beter met elkaar te communiceren om zo de continuïteit van de zorg te verbeteren. Dat moet ook wel, want de Inspectie gaat erop controleren. Met deze 3 tips, geformuleerd door inhoudelijk experts en evaluatoren, worden de ontslagberichten kwalitatief beter en worden ze ook stipter verstuurd:

  1. Zorg voor een goed leesbaar ontslagbericht: vermijd enerzijds ‘WhatsApp taal’ en voorkom anderzijds te lange lappen tekst. Het moet namelijk voor de huisarts bijvoorbeeld heel helder zijn wat de reden van ontslag is en wat het gehanteerde beleid is.
  2. Hanteer het standaard format voor de ontslagberichten: volg zoals iedereen het standaard format en ga het niet aanpassen of anders invullen.
  3. Verstuur het ontslagbericht tijdig: Ook al is het erg druk op de afdeling, zorg ervoor dat een klinisch ontslag binnen 24 uur en een poliklinisch ontslag binnen 5 dagen wordt verstuurd. Zo geef je de huisarts de nodige informatie over jullie patiënt en blijft de continuïteit van zorg gewaarborgd.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

De DPIA voor huisartsen vind je hier


Herziene richtlijn

Vanaf 14 oktober gaan alle huisartsen in Nederland die via ZorgDomein verwijzen naar het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC patiëntinformatie uitwisselen met de medisch specialisten volgens de nieuwe richtlijn HASP 2.0. De medisch specialisten van het Alrijne Ziekenhuis gaan daarnaast de tussentijdse berichten en ontslagberichten versturen naar alle verwijzende huisartsen volgens de nieuwe richtlijn HASP 2.0. Van het LUMC zullen specialisten van de afdelingen oogziekten, orthopedie en interne geneeskunde vanaf 21 oktober berichten gaan versturen volgens de nieuwe richtlijn.

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat de overdracht van informatie over een patiënt tussen huisartsen en specialisten tijdig en volledig is.

De belangrijkste veranderingen hierbij zijn:

  • De verwijsberichten krijgen een licht gewijzigd format met een vaste indeling.
  • Het verwijsbericht van een patiënt moet beschikbaar zijn in de tweede lijn op het moment van overname.
  • Het ontslagbericht van de tweede- naar de eerstelijn moet tijdig bij de huisarts zijn;
    • Vanuit de kliniek: binnen 24 uur
    • Vanuit de polikliniek: binnen 5 werkdagen.

Voorbereiding op 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe richtlijn gelden voor alle specialisten en huisartsen in Nederland.

Voor een goede implementatie hebben het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord, het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), ZorgDomein, Enovation en Sleutelnet een projectgroep gevormd om de implementatie binnen de regio te begeleiden en als eerste regio in Nederland volgens de richtlijn te werken.

Alrijne en het LUMC starten op 14 oktober met een pilot om te kijken hoe de richtlijn in de praktijk werkt. In deze pilotperiode wordt de tijdigheid en de kwaliteit van de informatie-uitwisseling gemonitord. Eventuele verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd en gedeeld. Op deze wijze kunnen alle medisch specialisten en huisartsen zich goed voorbereiden op 1 januari 2020 als de richtlijn van kracht wordt.

De testfase

Het LUMC, Alrijne, huisartsen uit de regio en Sleutelnet vormen een projectgroep om te zorgen dat we aan het einde van dit jaar als eerste regio in Nederland succesvol en naar tevredenheid volgens de nieuwe richtlijn werken.

Om te zorgen dat niet iedere regio zelf het wiel opnieuw uitvindt, zorgen we er samen met de NHG voor dat de lessen die we leren worden overdragen aan andere regio’s.

De testfase in onze regio is in volle gang.

Wil je meer weten wat over de testfase en de richtlijn? Neem dan contact met ons op.

01. Waarom doen we dit?
De afgelopen jaren is gebleken dat de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is. Om dit te verbeteren, is een nieuwe richtlijn opgesteld: HASP 2.0. De richtlijn is opgesteld met als doel: 1. Vast te leggen op welke momenten en volgens welke afspraken huisartsen en medisch specialisten informatie uitwisselen zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is; 2. Een basis bieden voor optimale ondersteuning door informatiesystemen. In de richtlijn zijn afspraken gemaakt over de manier waarop informatie-uitwisseling moet plaatsvinden. Door uniforme, tijdige en heldere communicatie creëren we tijdswinst en bevorderen we de kwaliteit van de informatie. Bovendien heeft de patiënt veel baat bij goede informatie-uitwisseling: de continuïteit van de zorg wordt verbeterd.
02. Wat levert het jou op?
Door te werken voor de richtlijnen van HASP 2.0. wordt de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen verbeterd. Enerzijds ontvangt de specialist betere informatie vanuit de huisarts van de patiënt. Anderzijds zorgt dit ervoor dat de huisarts betere informatie vanuit het ziekenhuis ontvangt. Met als uiteindelijk doel: betere zorg voor de patiënt.
03. Waarom HASP 2.0? Voldeed HASP 1.0 niet ?
Enkele jaren geleden is de HASP 1.0 standaard ingevoerd echter deze werd nog niet door alle specialistenverenigingen ondersteund en ingevoerd. De IGJ heeft op 18 juni 2015 haar rapport “Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd” gepresenteerd. Daarin concludeert zij dat de overdracht van patiëntgegevens nog te vaak incompleet, incorrect en niet tijdig is. Hiermee kan de continuïteit van zorg in het geding raken en kunnen patiënten onnodig risico’s lopen. De bevindingen van de Inspectie zijn voor de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap een signaal geweest om de handen ineen te slaan en een nieuwe richtlijn op te stellen.
04. Is er sprake van een win-win situatie voor de huisartsen en de medisch specialisten?
Ja. De HASP 2.0 richtlijn biedt winst voor zowel de specialist als de huisarts. Medisch specialisten kunnen van huisartsen een verbeterd bericht met relevante context verwachten. Een duidelijke vraag maakt voor de medisch specialist helder wat er van hem of haar wordt verwacht. Voor de huisarts zit grote winst in de tijdigheid van het ontslagbericht uit het ziekenhuis. Het bericht komt dezelfde dag binnen met een heldere boodschap voor de huisarts voor verder beleid.
05. Is het gebruik van HASP 2.0 vrijblijvend?
Nee, het implementeren en gebruiken van deze standaard is wettelijk verplicht en wel per 1 januari 2020. Dit is om de verwijzingen zo duidelijk mogelijk te maken en de kwaliteit van de te leveren zorg te verbeteren.
06. Wanneer wordt de invoering van HASP 2.0 verwacht in de pilot-regio en in heel Nederland ?
In oktober gaan de medisch specialisten van het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC en alle huisartsen in Nederland die verwijzen naar één van deze twee ziekenhuizen patiëntinformatie met elkaar uitwisselen volgens de nieuwe richtlijn HASP 2.0. Via verschillende communicatiekanalen proberen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. We raden u aan u te abonneren op de nieuwsbrief van Sleutelnet en de berichtgeving in de gaten te houden. Het is voor alle huisartsen en ziekenhuizen verplicht om in 2020 conform de richtlijn te werken. Informeer bij uw lokale partners over de implementatie in uw regio.
07. Wat verandert er in de correspondentie van de medisch specialist naar de huisarts?
De veranderingen in de HASP 2.0 zijn tweeledig namelijk de lay-out van de en de tijdigheid. Klinische ontslagbrieven dienen binnen uiterlijk 24 uur verstuurd te worden en poliklinische binnen uiterlijk 5 dagen.
08. Wanneer moet de huisarts zijn brief versturen?
Voor de tijdigheid van een verwijsbericht of update door de huisarts gelden de volgende criteria: 1.Het verwijsbericht is beschikbaar in de tweede lijn op het moment van overname. 2.Een update vanuit de eerste lijn wordt zo snel als vereist is voor de continuïteit van zorg gedeeld met de medisch specialist en waar nodig met overige betrokken zorgverleners.
09. Ontslagbrief binnen 24 uur? Dat is niet haalbaar! Mag dat ook later?
Voor de tijdigheid van een (poliklinisch) ontslagbericht gelden, in het kader van de patiëntveiligheid en continuïteit, de volgende criteria: 1.Het ontslagbericht vanuit de kliniek dient binnen 24 uur na ontslag verzonden te zijn. 2.Het ontslagbericht vanuit de polikliniek dient binnen 5 werkdagen na poliklinisch ontslag verzonden te zijn.
10. Is HASP de zoveelste interessante afkorting of word ik er ook echt beter van?
HASP staat voor HuisArts SPecialist en de vernieuwde HASP 2.0 richtlijn zorgt ervoor dat alles wat al correct in het medisch dossier staat automatisch in de correspondentie komt. Zelf minder invullen, dus tijdswinst! Belangrijker nog, de continuïteit van de zorg gaat erop vooruit. Met HASP 2.0 komt de patiënt niet meer bij de specialist binnen zonder dat deze weet wat er precies aan de hand is. De patiënt komt bij de specialist met alle medische waardevolle aantekeningen uit zijn dossier, hetgeen de vervolgbehandeling zeker ten goede zal komen. Ook het ontslagbericht komt tijdig bij de huisarts terug. Doen dus!
11. Als de specialist binnen 24 uur een bericht aan de huisarts stuurt, wat kan de huisarts daar dan nog extra tegenover zetten als zorg voor de patiënt?
Met de invoering van de nieuwe HASP 2.0 zal het bericht naar de huisarts binnen 24 uur na ontslag bij de huisarts binnenkomen. Het is voor de patiënt van groot belang dat dit bericht snel verwerkt wordt en beschikbaar is voor waarneming. Alle zeer recente gegevens zijn dan te raadplegen, waardoor veel minder kans op foute afwegingen of verkeerde voorschriften. We moeten dan echter wel als huisarts zorgen dat aan het einde van iedere dag, dus niet alleen op vrijdagmiddag alle berichten verwerkt zijn. Dit geldt ook als je zelf niet op de praktijk aanwezig bent. Maar ook een collega, waarnemer of een assistente kan de berichten verwerken. Zoek naar creatieve oplossingen in het belang van de continuïteit van zorgoverdracht voor de patiënt.
12. Moet er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd met de implementatie van HASP 2.0?
Ja, na invoering van de AVG (25 mei 2018) is de situatie voor de communicatie tussen huisartsen en medisch specialisten, bij het gebruik van ZorgDomein, veranderd. De DPIA voor huisartsen is te vinden onder het kopje nieuws.

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht: