Communicatie in de wijk

Communicatie in de wijk

Het zorglandschap is aan het veranderen: waar de zorg voorheen vrij lineair werd ingericht (bijvoorbeeld van huisarts naar specialist), wordt er nu uitgegaan van een netwerk van zorgverleners rondom een zorgconsument.

REN Linked IN 6

Wanneer meer zorgverleners bij de zorg betrokken zijn, wordt het een steeds grotere uitdaging om onderling de zorg af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Door een vertegenwoordiging van de eerstelijn en VVT is de behoefte geuit dat deze afstemming op een eenduidige en efficiënte manier plaatsvindt. Deze vraag is nog urgenter geworden nu het analoge dossier vervangen wordt door verschillende digitale dossiers. Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk?

Voorbeeld casus

Maak kennis met Auke Jansen, een gezellige maar ook ‘pittige tante’ die volop van het leven geniet. Haar hobby is meedoen aan de bingo die, elke eerste maandag van de maand, plaatsvindt in het buurthuis. Helaas komt ouderdom soms met ongemakken, zo ook voor Auke. Auke heeft diabetes en COPD. Auke houdt zelf haar dagcurves bij. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg komt geregeld bij haar langs voor advies en ondersteuning, vooral omdat Auke behoefte heeft aan adviezen over het aanpassen van haar leefstijl. Tevens is Auke onder controle bij de huisarts en heeft zij periodiek controles bij de internist. De betrokken zorgverleners vinden het een uitdaging om elkaar op een eenduidige en efficiënte manier te informeren en met elkaar de zorg af stemmen. Het project (voorheen verkenning) Communicatie in de wijk moet deze communicatie gaan verbeteren.

Betrokken organisaties

ActiVite, Alphen op één Lijn, Alrijne Zorggroep, AVANT, DSV Verzorgd Leven, GGZ Rivierduinen, LHV-kring Rijnland & Midden-Holland, Libertas Leiden, LUMC, Marente, Regionale eerstelijns overlegtafel ICT, Rijncoepel, ROHWN, VER, WIJdezorg, Zorggroep Katwijk.

Ontwikkelingen

Om de problemen te kunnen duiden zijn we dit project gestart met een probleemanalyse, waarin alle urgente knelpunten tussen de betrokken ketenpartners in kaart zijn gebracht. Hieruit volgden 20 urgente en 18 minder urgente knelpunten, die betrekking hebben op vier samenwerkingen rond een bepaald type patiënt:

  • GGZ-patiënt (GGZ – apotheek – huisarts)
  • Ziekenhuispatiënt (ziekenhuis – huisarts – VVT)
  • HAP/thuiszorgpatiënt (HAP – VVT)
  • Thuiszorgpatiënt (VVT – apotheek – huisarts)

 Daarna is een oplossingenanalyse uitgevoerd, met als conclusie om voor een hybride oplossingsrichting te gaan:

  1. Het doorvoeren van 12 verbeteringen, door a) het maken en implementeren van werkafspraken en b) het beter inzetten van bestaande applicaties.
  2. Het verkennen en valideren van enkele technische oplossingen (HINQ en VIP Samenwerken) aan de hand van bestaande pilots.

Dit bovenstaande analysetraject is in april 2021 afgerond. De adviezen zijn verwerkt in een projectvoorstel voor een vervolgproject, die volop in gang is.

Verwacht resultaat

Na afloop van dit project zijn de gesignaleerde problemen grotendeels opgelost dankzij de verbeteringen. Tevens is gevalideerd of VIP Samenwerken danwel HINQ voldoende oplossing biedt voor de overige knelpunten, waarna een beslissing genomen kan worden om (één van) de oplossing(en) al dan niet te implementeren. Het overkoepelende resultaat is hogere kwaliteit van zorg voor de cliënt en tijdsbesparing voor de zorgverlener.

Meer informatie?

Leonieke van Willigen

T: 071-5140130
M: lvanwilligen@sleutelnet.nlStuur Leonieke een bericht: