LSP

Sleutelnet ondersteunt huisartsenpraktijken en apotheken in de regio Zuid-Holland Noord bij de aansluiting op, en de ingebruikname van, het Landelijk Schakelpunt (LSP).

LSP

Huisartsen en apothekers houden dossiers bij van hun patiënten. De belangrijkste medische gegevens kunnen zij, 24 uur per dag en 7 dagen per week, delen met andere zorgverleners, mits daarvoor toestemming is gegeven. Dit doen zij via het Landelijk Schakelpunt (LSP).


Het LSP voor de patiënt:

Als een patiënt bij de huisartsenpost komt, is het erg handig als deze gegevens beschikbaar zijn. Kortgezegd kan de zorgverlener hierdoor snel en betrouwbaar de actuele medische gegevens inzien, wat onder andere kan zorgen voor een betere medicatieveiligheid.


De rol van Sleutelnet:

Het LSP wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Sleutelnet heeft een faciliterende rol bij de implementatie van het LSP in de regio Zuid-Holland Noord. Zo communiceren wij via nieuwsbrieven naar apotheken en huisartsen over de ontwikkelingen rondom het LSP. Tevens vervullen wij de rol van vraagbaak, ondersteunen wij tijdens het aansluitproces en bieden wij handreikingen om het opt-in percentage te verhogen en het LSP-gebruik te verbeteren.

Door deel te nemen aan de regionale netwerkdagen, waarin vertegenwoordigers van de regionale samenwerkingsorganisaties en de VZVZ operationele zaken bespreken rondom de implementatie van en ontwikkelingen rondom het LSP, behoudt Sleutelnet verbinding met de landelijke en regionale ontwikkelingen.

photo-1532938911079-1b06ac7ceec7

Wat is het LSP?

Het Landelijk Schakelpunt – het hart van de ICT-basisinfrastructuur voor de zorg – is een soort verkeerstoren die de uitwisseling van patiëntinformatie regelt tussen zorgaanbieders. Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen zorgverleners veilig en snel actuele informatie opvragen uit computers van andere zorgverleners. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, worden gegevens niet landelijk uitgewisseld. Het LSP is opgedeeld in regio’s en alleen binnen deze regio’s kunnen gegevens worden uitgewisseld. Sommige instellingen, zoals Universitair Medische Centra en gespecialiseerde ziekenhuizen, vormen hierop een uitzondering. Hier kunt u een overzicht van de regio’s bekijken.

Het LSP bewaart geen gegevens van de patiënt. De zorgverlener kan de gegevens via een zoekmachine – een soort “Google voor de zorg” – opvragen uit dossiers elders in het land. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid voor de gegevens bij de zorgverlener die ze heeft ingevoerd.

De informatie in patiëntendossiers is vertrouwelijk. De zorgverlener moet een geldige reden hebben om gegevens op te vragen. En alleen zorgverleners met een elektronisch paspoort kunnen het dossier via het Landelijk Schakelpunt raadplegen.

De zorgverlener die gegevens wil opvragen via het LSP, dient bij zijn aanvraag het BSN mee te zenden van de patiënt over wie hij meer informatie wil. Alleen de gegevens van patiënten van wie geregistreerd staat dat ze hun toestemming hebben gegeven, worden gevonden. Het Landelijk Schakelpunt legt vast wie wanneer welke informatie heeft ingezien. Zo kan ook achteraf controle plaatsvinden of de inzage rechtmatig was en eventueel misbruik worden gestraft.

Aansluiten op het LSP

Apotheken en huisartsenpraktijken die nog niet (volledig) zijn aangesloten en ondersteuning nodig hebben, kunnen de aansluitassistent op de website van VZVZ raadplegen. Ook hebben wij een aansluithandleiding opgesteld waarbij duidelijk elke stap van het aansluitproces wordt uitgelegd. Als u deze wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar svandergeer@sleutelnet.nl.

Hieronder vindt u meer informatie over meerdere begrippen uit het aansluitproces:

Digitaal recept via LSP

Digitale recepten

Het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis sturen voortaan digitaal recepten naar de apotheken in de regio Zuid-Holland Noord. De medicatieveiligheid verbetert met deze nieuwe werkwijze, omdat apothekers papieren recepten niet meer handmatig hoeven over te nemen. Dat draagt ook bij aan een efficiënter werkproces voor de apotheker, die er daarnaast voor kan kiezen om medicatie alvast klaar te zetten.

Convenant

Aan de basis van de samenwerking staat het Convenant Digitaal Recept: een document met afspraken over de nieuwe werkwijze. De komst van het digitale recept brengt een verandering mee in het werkproces voor alle betrokken zorgverleners, denk aan: de voorschrijvend arts in het ziekenhuis, de apothekers in het ziekenhuis en de medewerkers van de openbaar apotheken. Dan is het belangrijk dat samenwerkingsafspraken zorgvuldig worden vastgelegd en dat iedereen op dezelfde manier gaat werken.

Dit convenant is een resultaat van de projectgroep Digitaal Recept, bestaande uit afgevaardigden van het LUMC, het Alrijne Ziekenhuis en de VER, onder leiding van Sleutelnet. Zij hebben afspraken gemaakt over het digitaal verzenden en ontvangen van recepten via het Landelijk Schakelpunt van de tweede- naar de eerstelijnszorg. Het convenant is op 3 april 2020 ondertekend door alle betrokken partijen. Een mooie bezegeling van een succesvolle samenwerking. Vanaf nu kunnen ook de andere zorginstellingen die recepten versturen, aansluiten op het convenant en de nieuwe werkwijze.

Toestemming vragen en voorlichting

Opt-in:
Medische gegevens mogen alleen via het LSP gedeeld worden als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven (opt-in). Er zijn drie verschillende manieren waarop toestemming gegeven kan worden:

Toestemming vragen kan schriftelijk, maar mondelinge toestemming is ook geldig. U bent wel verplicht de verkregen toestemming vast te leggen in uw zorginformatiesysteem, evenals de datum waarop de toestemming is gegeven. U zorgt daarmee voor aantoonbaarheid van de toestemming. De plicht tot registratie in het dossier geldt ook als de patiënt aangeeft de toestemming in te willen trekken of geen toestemming geeft. Voor meer informatie m.b.t. opt-in, bekijk deze pagina van VZVZ.

VZVZ heeft toestemmingsformulieren ontworpen (deze kunt u hieronder aanklikken) waarmee u het opt-in van de patiënt kunt vastleggen. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat de ouder of voogd het formulier moet ondertekenen. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die toestemming willen geven, moet zowel de ouder/voogd als het kind een handtekening zetten. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming geven:

Wilt u uw patiënten middels een brief informeren over het geven van toestemming voor het elektronisch delen van medische gegevens? Dan kunt u onderstaande standaardbrieven gebruiken, die zijn opgesteld door VZVZ:

Voorlichting:
De VZVZ heeft diverse voorlichtingsmaterialen ontworpen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen voorlichten over het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Denk aan folders, brochures en posters. De verschillende materialen zijn hier te bekijken. Het standaard materiaal kan kosteloos worden besteld via de VZVZ Bestelpagina. Voor gepersonaliseerd materiaal betaalt u een tegemoetkoming in de kosten.

Digitaal voorlichtingsmateriaal:
Naast het drukwerk, heeft VZVZ ook voorlichtingsfilmpjes ontworpen (“Het LSP op de huisartsenpost”, “Het LSP in de apotheek”, “Het LSP in het ziekenhuis”), die u op het wachtkamerscherm of op uw website kunt gebruiken. De filmpjes zijn ook ondertiteld beschikbaar. Stuur een e-mail naar communicatie@vzvz.nl om de downloadversie van de filmpjes te ontvangen. Download hieronder het filmpje: “Het LSP in de apotheek”.

Veelgestelde vragen

01. Waarom het LSP?
Bij zorgverlening is het zeer belangrijk dat een zorgverlener weet wat het medicijngebruik is van een patiënt. Tijdens de definitiefase van het project Elektronische Medicatie Dienst (EMD) heeft Sleutelnet verschillende alternatieven onderzocht voor de technische invulling van de digitale medicatieoverdracht. Er is gekozen voor de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit liep parallel met het uitspreken van het vertrouwen in deze infrastructuur door de koepels en de verzekeraars.
02. Wie beheert het LSP?
Het LSP is in beheer bij de VZVZ, de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. De VZVZ is verantwoordelijk voor de gegevensuitwisseling die via deze infrastructuur loopt. Zij zorgen ervoor dat het netwerk goed functioneert.
03. Welke gegevens kunnen zorgaanbieders via het LSP inzien?
Zie op deze pagina welke gegevens door de huisarts en apotheek worden gedeeld.
04. Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?
Het LSP slaat zelf geen medische gegevens op, maar alleen het Burgerservicenummer (BSN). Bovendien moeten de systemen van de zorgverleners voldoen aan strenge beveilingings- en toegangseisen. Zorgverleners kunnen alleen toegang krijgen tot het LSP als zij inloggen met een UZI-pas en pincode. Daarnaast is het alleen toegestaan om gegevens op te vragen wanneer er een behandelrelatie is met de patiënt, waarbij gegevens alleen beschikbaar zijn als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.
05. Is de privacy van de patiënt gewaarborgd?
Ja. De gegevens worden namelijk via een afgesloten infrastructuur gedeeld, die los staat van het internet. Het LSP heeft zelf geen database, dus het kan zelf ook geen patiëntgegevens opslaan. Daarnaast moet de patiënt zelf expliciet toestemming geven voor het delen van zijn of haar gegevens.
06. Welke kosten zijn verbonden aan het LSP?
Mede doordat er een servercertificaat geregeld moet worden, zijn er kosten verbonden aan het LSP. De kosten zullen verschillen per HIS- of AIS-leverancier. Ook kost het aanschaffen van de UZI-middelen geld. Hier staan echter vergoedingsregelingen tegenover. Daarnaast wordt er ook een structurele vergoeding uitgekeerd. U kunt hoger op deze pagina onder “Aansluiten op het LSP” de informatie over de vergoedingen voor zowel huisartsenpraktijken als apotheken vinden.
07. Welke vergoedingen worden uitgekeerd?
U kunt hoger op deze pagina onder “Aansluiten op het LSP” de informatie over de vergoedingen voor zowel huisartsenpraktijken als apotheken vinden.
08. Hoe kan de patiënt zien door wie en wanneer zijn gegevens zijn uitgewisseld?
Dit is te zien via de Persoonlijke omgeving van Volgjezorg. Bij het overzicht Toestemmingen kunt u zien aan welke zorgaanbieders u toestemming heeft gegeven om uw medische gegevens te delen met andere zorgaanbieders. Bij het overzicht Uitwisselingen kunt u zien wie uw medische gegevens heeft bekeken.
09. Hoe kan een patiënt een melding ontvangen wanneer zijn gegevens zijn geraadpleegd?
Een patiënt kan zich hierop abonneren via //www.volgjezorg.nl/inloggen-persoonlijke-omgeving. Hij of zij zal dan een e-mail ontvangen wanneer zijn professionele samenvatting of medicatiegegevens zijn opgevraagd.

Meer informatie?

Sandra van der Geer

T: 071-5140130
M: svandergeer@sleutelnet.nlStuur Sandra een bericht: